Get Adobe Flash player
There are no translations available.

ПРОФ. Д-Р БАЙЧО ПАНЕВ –

КРИМИНОЛОГ, ОБЩЕСТВЕНИК, ПРИЯТЕЛ НА ПЕРОТО

 

Ас. Мария Михайлова*

 

“... Велико е призванието на юриста

и всяко опростяване на смисъла му

би покварило съвестта ти,

би отнело част от твоя професионализъм...”

 

На 04.06.2014 г. се проведе възспоменателна сбирка на постоянно действащия семинар на Българската асоциация по криминология (БАК), посветена на професионалния път и научната дейност на проф. д-р Байчо Панев. [2]

Байчо Панев е роден през 1928 г. в гр. Карнобат. Завършва специалност “Право” в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. От 1955 до 1968 г. работи като прокурор, след което преминава на научноизследователска работа в Съвета за криминологически изследвания (СКИ) към Главната прокуратура, където работи до 1990 г. През 1970 г. става доктор по право и криминология с дисертационния си труд “Влиянието на пиянството върху престъпността в НРБ”. От 1991 до 2007 г. е преподавател по криминология в ЮФ на Бургаския свободен университет, а през 1995–1998 г. – в СУ „Св. Климент Охридски”. Развива и активна обществена дейност – учредител и член е на ръководството на Българската асоциация по криминология, членува в Съюза на юристите в България, в Съюза на учените, избран е за член на първия състав на Висшия съдебен съвет. Многократно е избиран за член на Централната избирателна комисия и веднъж за неин председател. Участва в множество национални и международни научни конференции. Има над 220 научни публикации в страната и в чужбина, в това число 18 самостоятелни и в съавторство монографии. Носител е на две награди за високи научни постижения.

На възпоменателната сбирка на БАК встъпително изложение направи проф. д.ю.н. Боян Станков. Той разказа спомени от работата си с проф. Панев в Съвета за криминологически изследвания. С дейността си в Съвета той поставя основата на първите специализирани изследвания в областта на криминологията, което отваря вратите на българската правна наука към криминологията. Проф. Панев не ограничава своите търсения само в областта на чистата наука, а умело свързва опита и познанието.

Според проф. Станков най-доброто произведение на Байчо Панев е излязлата от печат през 1982 г. монография “Скритата престъпност”. Б. Панев разработва общата методология за измерване на обема и структурата на скритата престъпност. За първи път в България той използва виктимизацията като подход за изследване на скритата част на престъпността. Към този момент у нас няма методика за изучаване на жертвите от престъпленията и проф. Панев поставя въпроса за разглеждане и проучване.

Проф. Панев участва в колективния труд “Основи на криминологията в НР България”, който е публикуван през 1983 г. Той разглежда едни от най-трудните проблеми в областта на криминологията, например този за детерминираността на икономическата престъпност.

През 1993 г. излиза от печат неговата “Криминология”. Това е първия учебник по криминология в България след “Основи на криминологията”. Този труд представлява обобщение на дългогодишния му опит в областта на криминологията с цел предаването му на студентите.

Проф. д.ю.н. Юлия Бояджиева разказа за своите впечатления от проф. Панев, като сподели, че нейният научен път е тясно свързан с този на Б. Панев, ерудиран, мислещ и със смели социални позиции юрист и криминолог. През годините най-тесни са били контактите й с него в рамките на дейността на Българската асоциация по криминология. Проф. Панев е един от активните участници в подготвителната работа по създаването на БАК (1986 г.). Това е продължителен и нелек процес, въпреки че криминологията към до средата на 80-те години вече се е утвърдила като самостоятелна наука. Нужно е било обаче да се преодолее пренебрегването й от юристи и управленски кадри, поддържащи твърди наказателно-нормативистични позиции, както и недооценяването на важната й социална роля, още повече, че криминологията е наука, призвана да разкрива и критикува недъзите на обществото.

Проф. Бояджиева разкри интересни факти от историята на Българската асоциация по криминология, нейното учредяване и първите й стъпки в научния и обществения живот в страната. Основна фигура в тези събития е проф. Б. Панев. Той участва активно в дейността на Асоциацията в качеството си на неин заместник-председател. Проф. Панев инициира стъпки за превръщането на БАК в национално сдружение. Пред есента на 1988 г. той участва в учредяването на Областния криминологичен център в Бургас. Идеята е да се учредят още два областни криминологични центрове, но събитията от 1989 г. възпрепятстват осъществяването й. Проф. Панев активно участва и в националните и международните научни появи на БАК.

Проф. Панев има голяма лична заслуга за популяризирането на криминологията и на Българската асоциация по криминология. На 04.08.1989 г. във вестник “Народна младеж” е поместено интервю с него под заглавието “Наука срещу престъпленията”. Направена е бележка на редактора, че докато броят се подготвя, криминологията е включена в учебната програма на студентите по “Право” в Софийския университет като избираема дисциплина. В архива на Асоциацията е запазено и писмо от военнослужещ в Дисциплинарния батальон в гр. Плевен, което е отзив на интервюто на проф. Панев. В него е изразен живият интерес на подателя към причините, които способстват за това военнослужащи да извършват престъпления.

През 1990 г. ръководството на БАК подава колективна оставка, но проф. Панев продължава да участва дейно в живота на Асоциацията. Самата проф. Бояджиева като неин председател често търси неговите съвети и помощ.

С проф. Панев е свързана и работата на постоянно действащия семинар при БАК. Той е създаден през 1980 г. към Съвета за криминологически изследвания и преминава към БАК след нейното учредяване. От самото начало с известно прекъсване през 90-те години ръководител на семинара е Байчо Панев. Самият той е лектор по редица теми, дискутирани на сбирките на семинара, като: „Остарял ли е критерият на чл. 93, т. 7 от НК за “тежки престъпления”?, „Оползотворяване на резултатите от криминологичните изследвания в социалната практика” и др. Проф. Панев изнася основни доклади на юбилейните чествания на БАК: “Криминологията като университетска дисциплина” – на кръглата маса, посветена на 20-годишнината от създаването на БАК (2006 г.) и “Превантивната политика и съвременната престъпност” – на научната сесия по случай 25-годишнината на Асоциацията (2011 г.). Той участва активно и в подготовката на становищата на БАК по проектите на Обща и Особена част на Наказателен кодекс на Република България.

Румен Райковски, доктор по право, и доц. д-р Светла Маргаритова-Вучкова също споделиха спомените си от съвместната работа с проф. Байчо Панев в Съвета за криминологически изследвания. Те определиха бележития криминолог като всеотдаен в работата си, създаващ спокойна атмосфера, добронамерен, отзивчив и винаги с желание да помага и напътства. Освен в Съвета за криминологически изследвания, тесните професионални и научни връзки между проф. Панев и доц. Маргаритова продължават и след като тя го замества като преподавател по криминология в Бургаския свободен университет.

Проф. д-р Стефка Наумова изрази своето виждане, че проф. Панев е изградил връзката между криминологията и социологията на правото с излизането от печат през 1977 г. на книгата му “Правосъзнание и престъпност”. Той е автор на методологията на съвместното изследване на СКИ и Института за държавата и правото при БАН на общественото мнение за наказателния закон. Едноименната монография (1987 г.) е издадена в голям тираж, който поради значимостта на изследването се изчерпва за рекордните 1–2 месеца. Проф. Наумова изказа своята дълбока почит към проф. Панев и съжалението от неговата липса за всички съмишленици и членове на Българската асоциация по криминология.

Присъстващите на сбирката г-н Димитър Гочев – заместник-председател на Съюза на юристите в България, и г-жа Цветанка Спасова – главен секретар на СЮБ, разкриха пред присъстващите друга страна от личността на проф. Панев – тази на общественик и приятел на перото. Г-н Гочев се запознава с Б. Панев през 1991 г., когато са избрани за членове на първия състав на Висшия съдебен съвет. На г-н Гочев веднага прави впечатление, че проф. Панев е изключително ерудиран човек, излъчващ спокойствие и притежаващ голяма житейска мъдрост и коректност. Проф. Панев е дългогодишен активен член на Съюза на юристите в България. Участва в обсъжданията, семинарите и всички научно-обществени прояви, организирани от Съюза. Член е на редакционната колегия на списание “Общество и право”. В работата си там той проявява изключителна прецизност и взискателност към материалите, които редактира, като същевременно дава компетентни и добронамерени бележки. Байчо Панев се проявява и като даровит писател, член на Културния клуб на СЮБ. Г-жа Спасова подари на БАК литературния сборник „Темида” 5, в който са публикувани стихове на Б. Панев.

Всички участници в семинара на БАК изразиха своето дълбоко уважение към работата и личността на проф. д-р Байчо Панев и огромното си съжаление за загубата на криминолога, общественика, деятеля на перото, колегата и приятеля Байчо Панев.


* Член на Българската асоциация по криминология, Асистент по Наказателно право в Институт за държавата и правото при БАН.

[1]Из миниатюрата на проф. д-р Байчо Панев “Първото наказателно дело”, в: сб. “Темида 5”, изд. СЮБ, стр. 23

[2]Настоящата статия предстои да бъде публикувана в „Общество и право“, книжка 7 за 2014 г. – бел. на авт.