Get Adobe Flash player
There are no translations available.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО КРИМИНОЛОГИЯ

София 1000, ПК 934, тел. 982-90-50,  987-49-02,    факс 987 82 10

 

Б  Ю  Л  Е  Т  И  Н

Брой 4, година ІV, март 2004 г.

І. ПРИКЛЮЧЕНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ПРОБЛЕМИ НАПРЕСТЪПНОСТТА И НЕЙНАТА ПРЕВЕНЦИЯ ПРЕЗ 2003 г.

СЪВЕТ ЗА КРИМИНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 ПРИ МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

1.  Незаконната сеч и корупцията в горската администрация (съвместно изследване със социологическата агенция Analitical Creative Group).

ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ ПРИ БАН

1.  Превантивната функция на наказателния процес (крими­но­ло­гич­ни и проце­суални аспекти) (проф. Й.Айдаров, д-р, доц. Н.Ма­нев, д-р).

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

1.  Престъпността във Варненска област – проблеми на превен­ция­та и кон­тро­ла (съвместно изследване на Групата за из­след­ва­ния към ВСУ с Ад­ми­нистра­цията на областния управител и Об­ластния съвет за проти­водействие на престъпността, ръ­ко­во­дител проф. Б. Станков, д.ю.н.).

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИ СЪВЕТ ПО ЗАТВОРНО ДЕЛО

КЪМ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА”

ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

1.  Адаптиране на методика за оценка на риска при правона­ру­ши­те­ли (колектив с ръководител Д. Момчев).

2.  Живот на свобода – предизвикателства и избор (колектив).

3.  Устройство и методика за работа на Пробационен център – гр. Ру­се (проф. Здр. Трайков, д-р, доц. Е.Маджаров, д-р, П. Шо­по­ва, д-р).

СДРУЖЕНИЕ “ПРЕНЕБРЕГНАТИ ДЕЦА”

1.  Ограничаване на риска от въвличане на деца в проституция и тра­фик  (проект, финансиран от Американската агенция за меж­дународно развитие, с ръководител Л. Загорова).

ИЗПЪЛНИТЕЛСКА АГЕНЦИЯ “ВОЕННИ КЛУБОВЕ

И ИНФОРМАЦИЯ”  ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

1.  Нагласи за суицидно поведение сред военнослужащите (пси­хо­логически аспекти на проблема).

ІІ. НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОВЕЖДАЩИ СЕ ПРЕЗ 2004 г.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО

КРИМИНАЛИСТИКА И КРИМИНОЛОГИЯ – МВР

1.  Корупционна престъпност – полицейско противодействие

     (В. Янарлиев, д-р, н.с. Е. Трайкова).

2.  Противодействие на организираната престъпност в сферата на производ­ст­во­то, трафика и разпространението на наркотици (ст.н.с. ІІ ст. К. Ки­та­нов,  д-р, н.с. Н. Белова,д-р).

3.  Организационно-правни и социалнопсихологически проблеми на дей­ност­та на районния инспектор (н.с. В. Генова, н.с. В. Гюрова, н.с. К. Колев).

4.  Полицията в близост до обществото – проблеми и насоки на раз­витие (н.с. В. Гюрова, н.с. В. Генова, н.с. К. Колев).

5.  Методология и организация на полицейското статистическо на­блюдение на престъпността (ст.н.с. ­ІІ ст. Ю. Бояджиева, д-р).

6.  Алкохол, наркотични вещества и управление на МПС (колектив с ръково­дител н.с. Е. Цветков).

СЪВЕТ ЗА КРИМИНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

1.  Книга на престъпността в Република България през периода на преход (колектив с ръководител П. Пеев).

2.  Методика за антикорупционен одит (изследване на корупцията в ниските и средните етажи на държавната и общинската ад­ми­нистрация)(колектив с ръководител П. Пеев).

3.  Цената на престъпността в България.

ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ ПРИ БАН

1.  Проблеми на криминологичната политика(проф. Й.Айдаров, д-р).

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОЛОГИЯ - МВР

1.  Същност и приложение на психологическите профили в бор­ба­та с престъп­ността (н.с. Н. Стойчев, д-р и колектив, съв­мест­но с Научно-мето­дическия съвет по затворно  дело към Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”).

2.  Вътрешни бариери срещу корупцията (М.Проданов - н-к на Лабо­раторията по психология – Бургас-МВР).

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИ СЪВЕТ ПО ЗАТВОРНО ДЕЛО

КЪМ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ИЗПЪЛНЕНИЕНА НАКАЗАНИЯТА”

ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

1.     Същност и приложение на психологическите профили в бор­ба­та с престъпността (доц. Е. Маджаров, д-р съвместно с Института по психология при МВР).

ИНСТИТУТ ПО СОЦИОЛОГИЯ ПРИ БАН

1.  Виктимизацията на жените (ст.н.с. ІІ ст. А.Мантарова, д-р).

КЛИНИКА ПО СЪДЕБНА ПСИХИАТРИЯ И СЪДЕБНА ПСИХОЛОГИЯ

 ПРИ ДЪРЖАВНАТА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА

ПО НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ

1.  Криминално поведение на психопатите(международно из­след­ване, д-р Р. Тер­­зийски).

2.  Биологични параметри при криминално проявени болни от ши­зофрения (д-р П. Маринов).

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

1.  Програма за интегриране на ромите в българското общество (колектив с ръководител проф. Гр. Велев, д-р).

ОТДЕЛ ”МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО, КОНСТИТУЦИОННОСТ НА ЗАКОНИТЕ И ПРЕВЕНЦИЯ”

КЪМ ВЪРХОВНАТА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА

1.  Престъпления, свързани с наркотици(колектив с ръководител доц. А.Би­ляр­ски, д-р).

І­­­ІІ. НОВИ КНИГИ

1.  Айдаров, Й. Криминологическо правосъзнание. С., “Сиела”, 2003.

2.  Гюрова, В., К. Колев, В. Генова.Насилието при спортни прояви. Криминоло­гични проблеми и противодействие. С., изд. НИКК, 2002.

3.  Станков, Б.Криминология. Видове престъпност. Варна, ВСУ,2003.

4.  Стоянов.Е. Престъпността, нейните причини и превенция във Въоръжените сили. Велико Търново,  ИК “Витал”, 2003.

IV. ЗАЩИТЕНИ ДИСЕРТАЦИИ. ХАБИЛИТАЦИИ

1.  Полк.Николай Чирпанлиев, Министерство на отбранатаза­щи­тенадокторска дисертация на тема “Форми на насилие в Бъл­гарската армия и пътища за преодоляването му” и при­съ­де­на  научна степен “доктор”(по социология).

2.  Доц. Йордан Айдаров, д-р,Пловдивски университет “Паисий Хилен­дарски” - присъдено научно звание “професор” по кри­ми­нология.

3.  Гл. ас. Емил Стоянов, д-р,Военен университет - Велико Тър­но­во - присъдено научно звание “доцент” по криминология.

V. МЕРОПРИЯТИЯ НА БАК

1.  Сбирки на Семинара по криминологияс ръководител проф. Б. Станков, д.ю.н.:

.   “Създаване на независим орган за борба с корупцията – “за” и “против” (май, 2003 г.) –  проведена дискусия по повод идеята на президента на Репу­блика България за създаване на нов орган за борба с корупцията. Изказаните мнения са обобщени и представени  в становище на БАК, изпратено до президента.

·  “Проблеми на ромската престъпност” (резултати от криминологично изследване) (октомври, 2003 г.) – докладчик: проф. Байчо Панев, д-р.