Get Adobe Flash player
There are no translations available.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО КРИМИНОЛОГИЯ

София 1000, ПК 934, тел. 982-90-50,  987-49-02

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Б  Ю  Л  Е  Т  И  Н

Брой 5, година V, април2005г.

І. ПРИКЛЮЧЕНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ПРОБЛЕМИ НАПРЕСТЪПНОСТТА И НЕЙНАТА ПРЕВЕНЦИЯ ПРЕЗ 2004г.             

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО КРИМИНАЛИСТИКА И КРИМИНОЛОГИЯ – МВР

1.  Корупционна престъпност и полицейска превенция (н.с. Е. Трайкова). 

2.  Организационно-правни и социалнопсихологически проблеми на дей­ност­та на районния инспектор (н.с. В. Генова, н.с. В. Гюрова, н.с. К. Колев).

3.  Полицейска криминална статистика (методология и организация) (ст.н.с. ­ІІ ст. Ю. Бояджиева, д-р).

СЪВЕТ ЗА КРИМИНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 ПРИ МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

1.  Методика за антикорупционен одит (изследване на корупцията в ниските и средните етажи на държавната и общинската ад­ми­нистрация) (изследова­телски доклад).

2.  Изводи от осъдителните присъди за подкупи за периода 1989 – 2003 г. и мерки за противодействие на корупцията (изследо­ва­телски доклад).

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

1. Престъпността във Варненска област – проблеми на превен­ция­та и кон­тро­ла (съвместно изследване на Групата за из­след­ва­ния към ВСУ с Ад­ми­нистра­цията на областния управител и Об­ластния съвет за проти­водействие на престъпността, ръ­ко­во­дител проф. Б. Станков, д.ю.н.) - резултатите от изследването са представени на конференцията “Престъпността във Варненска област – проблеми и тен.

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ПРИ БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

1. Интегриране на ромите в българското общество (колектив с ръководител проф. Гр. Велев, д-р; резултатите от изследването са представени в  Юридически сборник на БСУ и публикация на Научния център за български национални стратегии).

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОЛОГИЯ – МВР

1. Вътрешни бариери срещу корупцията (М.Проданов - н-к на Лабо­раторията по психология – Бургас-МВР).

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИ СЪВЕТ ПО ЗАТВОРНО ДЕЛО

КЪМ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА”

ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

1.  Адаптиране на методика за оценка на риска при правона­ру­ши­те­ли (колектив с ръководител Д. Момчев).

2.  Живот на свобода – предизвикателства и избор (колектив).

3.  Устройство и методика за работа на Пробационен център – гр. Ру­се (проф. Здр. Трайков, д-р, доц. Е. Маджаров, д-р, П. Шо­по­ва, д-р).

КЛИНИКА ПО СЪДЕБНА ПСИХИАТРИЯ И СЪДЕБНА ПСИХОЛОГИЯ

 ПРИ ДЪРЖАВНАТА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА

ПО НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ

1.  Криминално поведение на психопатите(международно из­след­ване, д-р Р. Тер­­зийски).

ИНСТИТУТ ПО СОЦИОЛОГИЯ

1. Емпирично социологическо изследване (национално представително за населението над 18 г.) “България след присъединяването към ЕС” с блок от 10 въпроса за престъпността (ст.н.с. ІІ ст. А.Мантарова, д-р).

ІІ. НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОВЕЖДАЩИ СЕ ПРЕЗ 2005г.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО

КРИМИНАЛИСТИКА И КРИМИНОЛОГИЯ – МВР

1.  Организираната наркопрестъпност (ст.н.с. ІІ ст. К. Ки­та­нов,  д-р,   н.с. Н. Белова,д-р).

2,  Превенция на престъпленията, свързани с производството и разпростра­нението на неистински парични знаци и други платежни средства (ст.н.с. ­ІІ ст. Ю. Бояджиева, д-р).

3.  Превенция на екологичните престъпления (н.с. Е. Трайкова).

4.  Задачи на полицията, свързани с ограничаване на сексуалната експлоатация на деца (ст.н.с. Н. Белова, д-р и колектив).

5.  Превенция на детската престъпност и виктимизация (ст.н.с. К. Китанов, д-р).

6.  Полицията в близост до обществото – проблеми и насоки на раз­витие (н.с. В. Гюрова, н.с. В. Генова, н.с. К. Колев).

СЪВЕТ ЗА КРИМИНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ПРИ МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

1.  Книга на престъпността в Република България през периода на преход.

2.  Цената на престъпността в България.

3.  Методика за мониторинг на отразяването на престъпността в медиите.

4.  Методика за мониторинг на обезщетенията в наказателния процес.

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

1. Виктимизацията в сферата на бизнеса (съвместно регионално изследване на Групата за из­след­ва­ния към ВСУ с Ад­ми­нистра­цията на областния управител, ръ­ко­во­дител проф. Б. Станков, д.ю.н.)

ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ ПРИ БАН

1. Превантивната функция на наказателния процес (крими­но­ло­гич­ни и проце­суални аспекти) (проф. Й.Айдаров, д-р, доц. Н.Ма­нев, д-р).

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОЛОГИЯ - МВР

1. Същност и приложение на психологическите профили в бор­ба­та с престъп­ността (н.с. Н. Стойчев, д-р и колектив, съв­мест­но с Научно-мето­дическия съвет по затворно  дело към Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”).

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИ СЪВЕТ ПО ЗАТВОРНО ДЕЛО

КЪМ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ИЗПЪЛНЕНИЕНА НАКАЗАНИЯТА”

ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

1.  Същност и приложение на психологическите профили в бор­ба­та с престъпността (доц. Е. Маджаров, д-р съвместно с Института по психология при МВР).

2.  Адаптация на програми за корекционна работа с насилствени правонару­шители.

ИНСТИТУТ ПО СОЦИОЛОГИЯ ПРИ БАН

1,  Виктимизацията на жените (ст.н.с. ІІ ст. А.Мантарова, д-р).

2.  Непълнолетните и насилието (колектив с ръководител ст.н.с. І ст. В. Златанова).

КЛИНИКА ПО СЪДЕБНА ПСИХИАТРИЯ И СЪДЕБНА ПСИХОЛОГИЯ

 ПРИ ДЪРЖАВНАТА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА

ПО НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ

1.  Биологични параметри при криминално проявени болни от ши­зофрения (д-р П. Маринов).

2.  Оценка на рисково поведение на лица с психични разстройства за настаняване на лечение (д-р Р. Борисов).

І­­­ІІ. НОВИ КНИГИ

1.  Белова, Н. Женска престъпност и превантивна дейност на полицията. С., изд. МВР, 2004.

2.  Бояджиева, Ю. Компютърна престъпност. С., изд. МВР, 2004.

3.  Гълъбов, А.Граничната идентичност. ИК “В. Недков”, 2004.

4.  Златанова, В. Нелигитимното насилие. С., “Квазар”, 2004 г.

5.  Константинов, Е., Е. Маджаров.Управленски процедури в пробационните дейности. С., 2004.

6.  Станков, Б.Престъпността във Варненска област. Варна, ВСУ, 2004.

7.  Трайков, Здр., П. Шопова, Е. Маджаров. Методика за подбор и обучение на доброволци в пробационните центрове. С., “Наука и изкуство”, 2004.Цветков, Е. Ив. Баръмски. Алкохол, наркотични вещества и управление на МПС.  С., изд. МВР, 2004.

IV. ЗАЩИТЕНИ ДИСЕРТАЦИИ. ХАБИЛИТАЦИИ

1.  Ст.н.с. ІІ ст. Юлия Бояджиева, д-р, НИКК-МВР – защитена дисертация на тема “Компютърна престъпност” и присъдена научна степен “доктор на юридическите науки”.

2.  Ст.н.с. ІІ ст. Валентина Златанова, д-р, Институт по социология при БАН- защитена дисертация на тема “Нелигитимното насилие” и присъдена научна степен “доктор на социологическите науки”.

3.  Н.с. І ст. Нина Белова, д-р, НИКК-МВР - присъдено научно звание “старши научен сътрудник ІІ ст.” по кри­ми­нология.

V. МЕРОПРИЯТИЯ НА БАК

1. На сбиркана Семинара по криминологияс ръководители проф. Б. Станков, д.ю.н. и  проф. Б. Панев, д-р, проведен през юни 2004 г., беше обсъден проектозакона за медиацията. Докладчик по основните положения на проектозакона:доц. Добринка Чанкова, д-р.

2.  БАК е съорганизатор (заедно със  Съюза на юристите в България, Съюза на учените в България, Института за правни науки при БАНи Института по философия при БАН) на конференция на тема: “Проблемът за истината при разкриване и разследване на престъпления, налагане на санкции и обезщетяване на жертвите” проведена на 15 ноември 2004 г.