Get Adobe Flash player
There are no translations available.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО КРИМИНОЛОГИЯ

София 1000, ПК 934, тел. 982-90-50,  987-49-02

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Б  Ю  Л  Е  Т  И  Н

Брой 8, година VІІІ, март2008г.

І. ПРИКЛЮЧЕНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ПРОБЛЕМИ НАПРЕСТЪПНОСТТА И НЕЙНАТА ПРЕВЕНЦИЯ ПРЕЗ 2007г.             

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО КРИМИНАЛИСТИКА И КРИМИНОЛОГИЯ – МВР

1. Организираната наркопрестъпност. Криминологични проблеми и превантивна дейност на полицията (ст.н.с. ІІ ст. К. Китанов, д-р) – предстои публикация.

2. Превенция и разкриване на екологичните престъпления (доц. Й. Пенев, д-р, н.с. І ст. Е. Трайкова,Л. Велинова) (публикация).

3. Взаимоотношенията между полицията и гражданското  общество – проблеми и насоки на раз­витие (н.с. І ст. В. Генова, н.с. І ст. В. Гюрова, н.с. І ст. К. Колев) (научноизследователски доклад).

4. Корупционни прояви при осъществяване на пътния контрол – предпоставки и възможности за ограничаване (колектив) (публикация).

5. Ограничаване на пътно-транспортни произшествия с деца и юноши (н.с. І ст. М. Ангелова) – предстои публикация.

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОЛОГИЯ – МВР

1. Суицидните нагласи сред служителите на МВР – научноиз­сле­до­­­вателски доклад.

ИНСТИТУТ ПО СОЦИОЛОГИЯ

1. Емпирично социологическо изследване (национално представи­телно) “България пред присъединяването към  Европейския съюз” (колектив) с блок от въпроси за виктимизацията на населението (ст.н.с. ІІ ст. А. Мантарова, д-р).

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ“ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

1. Криминологични проблеми на данъчните престъпления (Група за из­след­ва­ния към ВСУ с ръководителпроф. Б. Станков, д.ю.н

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИ СЪВЕТ ПО ЗАТВОРНО ДЕЛО КЪМ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ИЗПЪЛНЕНИЕНА НАКАЗАНИЯТА” ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

1. Разработен и внедрен е инструментариум за оценка на риска от повторни правонарушения на лица, осъдени на пробация (съвместно с Клиниката по съдебна психиатрия и съдебна  психология).

2. Разработени и внедрени са програми за работа с осъдени лица с наркозависимости (колектив).

ЦЕНТРАЛНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

 1. Разработен и внедрен е инструментариум за оценка на риска от повторни правонарушения на непълнолетни, контингент на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (съвместно с Клиниката по съдебна психиатрия и съдебна психология) - изследването е по поръчка на Фонд за превенция на престъпността - Инициатива “Гражданска активност”, със съдействието на британското посолство - предстои публикация.

2. Проблеми на насилието сред подрастващите (Д. Кюланов, д-р, Л. Загорова, Д. Михайлова).

 КЛИНИКА ПО СЪДЕБНА ПСИХИАТРИЯ И СЪДЕБНА ПСИХОЛОГИЯ  ПРИ ДЪРЖАВНАТА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА ПО НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ

1. Оценка на рисково поведение на лица с психични разстройства за настаняване на лечение (д-р Р. Борисов) – предстои защита.

2. Разработен и внедрене инструментариум за оценка на риска от пов­торни правонарушения на лица, осъдени на пробация (доц.     Вл. Велинов, д-р, съвместно с ГД”ИН”).

3. Разработен и внедрен е инструментариум за оценка на риска от повторни правонарушения на непълнолетни, контингент на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (доц. Вл. Велинов, д-р, съвместно с ЦКБППМН) - изследването е по поръчка на Фонд за превенция на престъпността - Инициатива “Гражданска активност”, със съдействието на британското посолство - предстои публикация.

БАЛКАНСКИ ЦЕНТЪР ПО ПРАВО И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ  (със седалище гр. Русе)

1. Анализ на икономическите и други фактори, формиращи нивото на социалните девиации в Разградска област  (подпроект н проек­та “Активни услуги на пазара на труда”, финансиран от Министерство на труда и социалната политика, колектив с      ръководител ст.н.с. І ст. Ст. Наумова, д-р).

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА - ИНСПЕКТОРАТ

     1. Анализ на инцидентите в Министерството на отбраната и Българската армия (месечно и за цялата 2007 г.) (полк. Н. Чирпанлиев, д-р)

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА – ДИРЕКЦИЯ “ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ” КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛСКА АГЕНЦИЯ “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ИНФОРМАЦИЯ”

1. Анализ на функционалността на Инструкция И-4 за инцидентите в Министерство на отбраната и Българската армия - публикация.

ІІ. НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОВЕЖДАЩИ СЕ ПРЕЗ 2008г.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО КРИМИНАЛИСТИКА И КРИМИНОЛОГИЯ – МВР

1. Превенция и разкриване на производството и разпространението на неистински парични знаци (ст.н.с. ІІ ст. Ю.Бояджиева, д.ю.н., н.с. ІІІ ст. Б. Гюров)

2. Противодействие на престъпността, свързана с електронни платежни средства (ст.н.с. ІІ ст. Ю.Бояджиева, д.ю.н., н.с. І ст. Е. Трайкова, н.с. ІІІ ст. Б. Гюров).

3. Превантивната дейност на полицията за ограничаване на детската престъпност и виктимизация (ст.н.с. ІІ ст. Н. Белова, д-р, ст.н.с. ІІ ст. К. Китанов, д-р).

4. Общественото доверие към полицията (н.с. І ст. В. Генова, н.с. ІІІ ст. Н. Казазян).

СЪВЕТ ЗА КРИМИНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

1.  Изследване и анализ на рисковите фактори с цел идентифициране на предпоставките и условията за възникването на престъпления, свързани с трафика на хора.

ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ ПРИ БАН

     1. Проблеминакрими­но­ло­гич­ната политика(2007-2009 г.) (проф. Й. Айдаров, д-р).

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОЛОГИЯ - МВР

      1. Същност и приложение на психологическите профили в бор­ба­та  с престъп­ността (колектив, съв­мест­но с Научно-мето­дическия съвет по затворно  дело към Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”).

ИНСТИТУТ ПО СОЦИОЛОГИЯ ПРИ БАН

1. Непълнолетните и насилието (2005-2008 г.) (колектив с     ръководител ст.н.с. І ст. В. Златанова, д.с.н.).

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ“ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” - ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

1. Виктимизацията в сферата на бизнеса (съвместно регионално изследване на Групата за из­след­ва­ния към ВСУ с Ад­ми­нистра­цията на областния управител, р-л проф. Б. Станков, д.ю.н.).

2. Социалните промени и престъпността в област Смолян – фактори и тенденции (Група за из­след­ва­ния към ВСУ).

3. Виктимизация на студентите от ВСУ (Група за из­след­ва­ния към ВСУ).

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” - ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

      1. Международно наказателно право (проблеми на международната престъпност) (проф. Й. Айдаров, д-р).

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИ СЪВЕТ ПО ЗАТВОРНО ДЕЛО КЪМ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ИЗПЪЛНЕНИЕНА НАКАЗАНИЯТА” ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

1. Същност и приложение на психологическите профили в бор­ба­та с престъпността (Е. Маджаров, д-р, съвместно с Института по психология при МВР).

2. Изготвяне на психологически профили и подходи за третиране на лица, осъдени на пробация за транспортни престъпления, извършени в нетрезво състояние (Е. Маджаров, д-р и колектив).

3. Изготвяне на психологически профили и подходи за третиране на лица, осъдени на пробация за неплащане на издръжка (Е. Маджаров, д-р и колектив).

КЛИНИКА ПО СЪДЕБНА ПСИХИАТРИЯ И СЪДЕБНА ПСИХОЛОГИЯ ПРИ ДЪРЖАВНАТА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА ПО НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ

     1. Дееспособност при деменция и депресия – д-р Деница Топузова

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА - ИНСПЕКТОРАТ

     1. Анализ на инцидентите в Министерството на отбраната и   Българската армия (месечно и за цялата 2008 г.) (полк. Н. Чирпанлиев, д-р).

І­­­ІІ. НОВИ КНИГИНА КРИМИНОЛОГИЧНА И СРОДНА ТЕМАТИКА

1. Анализ на функционалността на Инструкция И-4 за инцидентите в   Министерство на отбраната и Българската армия. С., изд. МО, 2007г.

2. Белова, Н., А. Ангелов, Кр. Миленков, Ст. Иванов, Кр. Чобанова, В. Кръстев, Г. Караколев, А.Каменова.Сексуална експлоатация на деца – дейност на полицията за нейното ограничаване. С., изд. НИКК-МВР, 2007.

3. Гайдаров, К.Полицейска психология. С., изд. АМВР, 2007.

4. Гайдаров, К.Криминалната личност (генезис и феноменология). С., Университетско издателство и Софи-Р, 2007.

5. Геков, Б.Проблеми на ефективността при управлението на териториалните полицейски служби.С., изд. НИКК-МВР, 2007.

6. Григоров, Ив.Юридическа психология.С., ЦОНП, 2008.

7. Немски, Г., Ст. Стоименов, Ив. Баръмски.Корупционни прояви при пътния контрол, предпоставки и възможности за ограничаването им. С., изд. НИКК-МВР, 2007.

8. Пенев, Й., Е. Трайкова,Л. Велинова.Превенция и разкриване на екологичните престъпления. С., изд. НИКК-МВР, 2008.

9. Реформите в наказателното правосъдие: “за” и “против” (сборник от материали на Втората международна научно-практическа конференция, организирана от ЮФ на ПУ “Паисий Хилендарски”, 20 юни 2006 г.). Пловдив, Университетско издателство “П. Хилендарски”, 2007 (съставител проф. Й.Айдаров).

10. Организираната престъпност в България: пазари и тенденции. С., Център за изследване на демокрацията,  2007.

11. Издадени наръчник и 3 диплянки  относно психологическите аспекти на разпити на деца- Институт по психология при МВР и Сдружение “Детство без сълзи”.

12. Издадени два наръчника за превенция на суицидното поведение - Института по психология при МВР.

ІV. МЕРОПРИЯТИЯ НА БАК

1. Сбирки на Семинара по криминологияс ръководители проф. Б. Панев, д-р и проф. Б. Станков, д.ю.н.:

· “110 години българска криминология (студентско научно творчество – Академия на МВР)” (месец април) – с 4 доклада, подготвени по линия на извънаудиторната заетост по криминология от 11 курсанти от ІІІ курс редовно обучение при факултет “Полиция” – АМВР беше отбелязана важна дата от историята на българската криминологична наука – защитата на докторската теза на тема “По въпроса за етиологията на престъпността и дегенерацията” през 1897 г. в Монпелие, Франция на Кръстю Раковски - родоначалник на българската криминологична мисъл и един от първосъздателите на българската криминологична наука.

· “Сексуална експлоатация на деца” (резултати от научно изследване, проведено от НИКК-МВР, Академия на МВР, Институт по психология – МВР и Национална служба “Полиция”) – докладва ст.н.с. ІІ ст. Нина Белова и останалите участници в изследователския колектив (месец юни).

· “Насилието сред деца” (методика и резултати от експертно изследване, проведено от Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни) – доклади от Димитър Кюланов, д-р, Лидия Загорова и Дора Михайлова.

V. ХАБИЛИТАЦИИ И ЗАЩИТЕНИ ДИСЕРТАЦИИ

 ОТ ЧЛЕНОВЕ НА БАК ИЛИ НА КРИМИНОЛОГИЧНА И СРОДНА ТЕМАТИКА

·  Ст.н.с. ІІ ст. Юлия Бояджиева, д.ю.н., Научноизследователски институт по криминалистика и криминология-МВР – присъдено научно звание “старши научен сътрудник І степен” по криминология.

·  Доц. Калин Гайдаров, д-р, Институт по психология-МВР – присъдено научно звание “професор” по криминология.

·  Божидар Геков, д-р, Научноизследователски институт по криминалистика и криминология-МВР - присъдено научно звание “старши научен сътрудник ІІ степен” по управление на полицията.

·  д-р П. Маринов,Клиника по съдебна психиатрия и съдебна психология при Държавната университетска болницапо неврология и психиатрия- защитена дисертация на тема “Хомицид и шизофрения” и присъдена научно-образователната степен “доктор” по медицина.

VІ. ГОДИШНИНИ, ОТЛИЧИЯ НА ЧЛЕНОВЕ НА БАК

· На 12 декември 2007 г. Институтът за правни науки при БАН чества 60 години от основаването си. Беше поднесен поздравителен адрес от името на Асоциацията.

· Г-жа Даниела Доковска,член на БАК, беше избрана за председател на Висшия адвокатски съвет.

· С Указ на Президента на Република България (ДВ, бр. 15/16.02.2007 г.) проф. Здравко Трайков, д-р е награден с орден За гражданска заслуга” втора степен за укрепване на ГД “Изпълнение на наказанията” при МП, за защита на човешките права и свободи и за приноса му за сигурността и обществения ред в РБ.