Get Adobe Flash player
There are no translations available.

                                 София 1000, ПК 934,

                                 тел. 0887 207 862; 0887 694 092, 02  872 91 20

                                 е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 

П О К А Н А

Управителният съвет на Българската асоциация по криминология обявява, че на 27 февруари (четвъртък) 2020 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Института за държавата и правото при БАН, ул. “Сердика” № 4, ще се проведе годишно общо отчетно събрание на Асоциацията при следния

 

Д Н Е В Е НР Е Д:

1.Отчет на Управителния съвет за дейността на БАК през 2019 г.

Проект на решение: приема отчета на Управителния съвет за дейността на БАК през 2019 г.

2.Приемане на протокол на Контролния съвет за финансовото състояние на

БАКпрез 2019 г. и на проекто-бюджет за 2020 г.

Проект на решение:приема протокола на Контролния съвет зафинансовото състояние на БАК през 2019 г. и на проекто-бюджет за 2020 г.

3.Приемане на план за работата на БАК през 2020 г.

Проект на решение: приема план за работата на БАК през 2020 г.

4.Промени в Устава на Асоциацията.

Проект на решение: приема промените в Устава на Асоциацията.

5.Приемане на нови членове на асоциацията

Проект на решение: приема новите членове на Асоциацията.

6.Разни

 

С оглед изискването за кворум за законното провеждане на отчетно-изборното събрание умоляват се членовете на БАК, които са възпрепятствани да присъстват на него, своевременно да съобщят за това, както и впоследствие да платят годишния си членски внос.Съгласно чл.18,ал. 3 от Устава член на асоциацията, който е възпрепятстван да вземе лично участие в работата на Общото събрание, може да упълномощи друг член въз основа на писмено пълномощно, който обаче не може да представлява повече от трима души. Към настоящата покана е приложен образец.

 

В случай, че не бъде налице необходимият кворум, събранието ще бъде проведено един час по-късно, съгласно чл.17, ал. 6от Устава на Асоциацията.

                                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАК:

                                                                                                                 (доц. д-р Св. Маргаритова-Вучкова)